رضا زارع ارنانی

مدیریت این شرکت زیر نظر آقای رضا زارع   از باز نشستگان سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری یزد می باشد. نظر به اینکه مشکلات متعددی در خصوص تجهیز خودرو های  آتش نشانی و همچنین خرید تجهیزات کار آتش نشانی از نزدیک شاهد بودند و برایشان کاملا محسوس بوده و با توجه به حساسیت کار آتش نشانی و تعطیل بردار نبودن اطفای حریق، تصمیم گرفتند تا شرکتی تحت عنوان شرکت دانا صنعت یزد را دایر نمایند و در حال حاضر اولین و تنها ترین شرکت طراحی و ساخت خودرو های آتش نشانی را در استان یزد می باشد.
        ایشان در تاریخ 1371/10/27 به طور رسمی به استخدام آتش نشانی یزد در آمدند و در طی  سال های 1371 تا 1398مسئولیت های  راننده آتش نشان ، فرمانده شیفت ، رئیس ایستگاه ،مسئول تدارکات ، و  معاونت پشتیبانی آتش نشانی یزد را داشتند و در تاریخ 1398/12/27 بعد از 27 سال خدمت صادقانه در سازمان آتش نشانی یزد و باکسب تجربه فراوان بازنشسته شدند.   

گوشه ای افتخارات و گواهی حسن کار ایشان در این دوران:
رضا زارع ارنانی- افتخارات
رضا زارع ارنانی-افتخارات
رضا زارع ارنانی- افتخارات
رضا زارع ارنانی -افتخارات